Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin Sklepu Internetowego Dogfrisbee obowiązujący od dnia 21 lutego 2020r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Dogfrisbee, dostępny pod adresem internetowym www.dogfrisbee.pl, prowadzony jest przez spółkę Interdeco Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadającą NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących zarówno Konsumentami, jak i Przedsiębiorcami korzystającymi ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep Internetowy udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie i odtworzenie na odpowiednim nośniku na urządzeniu Klienta, w dowolnej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 4. Klienci mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Sklepu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Sprzedający nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Klientem a osobą trzecią w tym zakresie, ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Klientów przez osoby trzeci
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a). Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Dogfrisbee,

b). Sprzedający –Interdeco Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadającą NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł,

c). Sklep – Sklep Internetowy Dogfrisbee, działający pod adresem internetowym www.dogfrisbee.pl, prowadzony przez Sprzedającego, prowadzący sprzedaż towarów z branży akcesoriów dla psów oraz innych towarów związanych z psami,

d). Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, to osoba fizyczna składająca zamówienia i zawierająca umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsument) oraz inne podmioty (Przedsiębiorca),

e). Umowa – umowa sprzedaży zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie,

f). Produkty – towary z branży akcesoriów dla psów oraz inne towary związane z psami, oferowane w ramach Sklepu,

g). Konto – konto Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach,

h). Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty:

a). urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.

b). zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem Java,

c). zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF,

d). aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedającego: Interdeco Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konwaliowa 7.
 2. Adres e-mail Sprzedajacego: info@dogfrisbee.pl,
 3. Numer telefonu Sprzedającego: +48 601944737,
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedającego: 10 1140 2004 0000 3602 7684 5940,
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w dni powszednie w godzinach: 9.00-17.00.

§ 3. Informacje ogólne

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierają podatek VAT, o ile jest należny. Ceny Produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Informacja na temat końcowej (ostatecznej) kwoty do zapłaty przez Klienta, na którą składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient może sprawdzić koszt dostawy w zakładce „Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia”.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon - według wyboru Klienta.

§ 4. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, ewentualnie adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu kontaktowego. Przedsiębiorca dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa, dane osoby do kontaktu oraz NIP. Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto w Sklepie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 2. Regulaminu.

§ 5. Składanie zamówień, zawarcie Umowy, realizacja zamówienia

 1. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
  1. wyboru Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. zalogowania się na Konto w Sklepie lub złożenie zamówienia bez rejestracji,
  3. zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest proszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego boxu,
  4. kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”,
  5. wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacenia zamówienia w określonym terminie.
 2. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji w celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia, w tym adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości (e-mail) zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – nieopłacone w tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6 Płatności

1. Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:

a) Przelewem na konto Sprzedającego – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego,

b) Za pobraniem przy odbiorze - płatność w momencie dostawy,

c) Elektroniczne- realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego opłaceniu,

d) Kartą płatniczą - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego opłaceniu.

2. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

3. Operator płatności elektronicznych: Przelewy24 - PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

           

4. Operator płatności elektronicznych: BlueMedia S.A.

        Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

        W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający

        dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 7. Dostawa

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy zamówionego Produktu oraz ich ceny znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski, terytorium Unii Europejskiej oraz wybrane kraje wskazane w zakładce "Koszty dostawy".
 3. Czas realizacji zamówienia opisany jest na stronach Sklepu Internetowego, termin wysłania zamówienia wskazany jest w opisie Produktu.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej przed jego upływem.
 6. Sklep Internetowy zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu tego oświadczenia na adres mailowy: info@dogfrisbee.pl. Oświadczenie może zostać przesłane listem na adres: Interdeco Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konwaliowa 7.
 7. Sklep Internetowy za pośrednictwem wiadomości mailowej niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu do umowy w formie skanu.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu.
 10. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu lub osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 14. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu produktu tytułem odstąpienia do umowy, w tym koszty nadania przesyłki, opakowania.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 9. Reklamacje

 1. Sklep Internetowy przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep Internetowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 3. Klient może złożyć reklamację na podstawię rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności jeżeli produkt:

a). nie ma właściwości, które tego rodzaju towar powinien mieć,

b). nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sklep Internetowy,

c). nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sklep Internetowy przy zawarciu umowy, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

d). został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sklepowi Internetowemu reklamację z tytułu rękojmi i wybrać jedno z czterech żądań: wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.

6. Jeżeli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep Internetowy może odmówić spełnienia tego żądania jedynie, jeżeli żądanie Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania przez Sklep Internetowy albo w przypadku żądania naprawy – wymagałoby nadmiernych kosztów. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Sklep Internetowy może zaproponować inne rozwiązanie. Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu.

9. W czasie roku od momentu wydania produktu obowiązuje domniemanie, iż wada lub jej przyczyna istniały już w momencie sprzedaży.

10. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Zalecane jest złożenie jej w formie pisemnej, opisując wadę i wskazując żądanie z określonych w ust. 5. Pismo zawierające reklamację można wysłać listem poleconym na adres:

   1. Interdeco sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konwaliowa 7.
   2. lub na adres poczty mailowej:info@dogfrisbee.pl.

11. Jeżeli przedmiotem żądania Klienta jest naprawa towaru, wymiana towaru na nowy lub obniżenie ceny towaru, Sklep Internetowy zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu, uznaje się, że reklamacja jest zasadna. 

12. Koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem reklamowego towaru zostaną zwrócone przez Sklep Internetowy.

§ 10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający: Interdeco Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, e-mail: info@dogfrisbee.pl.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi zgodę - w celu marketingowym, a także przesyłania Newslettera.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

a). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym,

c). dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług,

d). dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży oraz czas do wykazania, iż Sprzedający wykonał ją prawidłowo (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub rezygnacji z usługi Konta w Sklepie Internetowym.

5. Sprzedający – Administrator – stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.

 

§ 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument ma także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Spory dotyczące treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin Umów, ich realizacji, będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedający ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej www.dogfrisbee.pl. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie przez Sprzedającego Regulaminu nie wpływa na treść zawartych już Umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu Umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.dogfrisbee.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) publikowane na stronie oraz podstronach Sklepu, podlegają ochronie prawnej.
 6. Logo „www.dogfrisbee.pl” podlega pełnej ochronie prawnej.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dla konsumenta

 

miejscowość, data _____________________

Imię i nazwisko konsumenta: _____________________

Adres: ______________________________

 

Adres odbiorcy oświadczenia: Interdeco sp. z o.o.

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konwaliowa 7

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy _________________________

z dnia_____________

 

Ja niżej podpisany/a_________________________________________________________

oświadczam, iż odstępuję od umowy ______________________

 

W razie odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a rozliczenie nastąpi w terminie 14 dni od doręczenia odbiorcy niniejszego oświadczenia.

 

podpis konsumenta _____________________

 

Informacja dla konsumenta:

Powyższe oświadczenie powinno zostać przesłane na adres mailowy lub złożone czy też przesłane pocztą w formie listu poleconego na adres odbiorcy niniejszego oświadczenia, wskazanego powyżej. W przypadku przesłania oświadczenia za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl